Кафедра обліку і оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування здійснює підготовку бакалаврів та магістрів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітня програма «Облік і оподаткування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Кафедра обліку і оподаткування є випускною кафедрою Нікопольського економічного університету, що на високому рівні здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу. Основна мета створення і діяльності кафедри обліку і оподаткування полягає в інтеграції у складі університету в сучасний освітній простір, у задоволенні попиту на підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування, що володіють знаннями і вміють ефективно їх використовувати. Реалізація такої мети базується на впровадженні інноваційних методів організації навчального процесу, застосуванні сучасних освітніх технологій, розвитку науково-дослідницької роботи. Викладачі кафедри працюють над удосконаленням методичної бази, розробкою та впровадженням новітніх наукових продуктів, уважно відслідковують зміни законодавства в сфері економіки, обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування суб’єктів господарювання. Наукова діяльність викладачів кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування.

Викладацький склад кафедри обліку і оподаткування

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Організація і методика аудиту
 2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 3. Аудит
 4. Ревізія і контроль
 5. Вступ до спеціальності
 6. Переддипломна практика
 7.  Дипломування

Онищук Валерій Олексійович — кандидат економічних наук, доцент  

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Фінансовий менеджмент
 2. Фінанси, гроші та кредит
 3. Охорона праці в галузі і цивільний захист
 4. Адміністративний менеджмент
 5. Управління конкурентоспроможністю
 6. Стахування та страхові ослуги
 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 8. Державний фінансовий контроль

Сагайдак Роман Анатолійович — кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Звітність підприємств
 2. Економічний аналіз
 3. Фінанси, гроші та кредит
 4. Облік в банках
 5. Фінанси
 6. Фінансовий облік 1
 7. Організація бухгалтерського обліку
 8. Податкова звітність
Якимчук Ірина Миколаївна — кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами
 2. Облік і аналіз ЗЕД
 3. Облік у зарубіжних країнах

Чорна Альона Валеріївна — старший викладач  

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Основи підприємницької діяльності
 2. Аналіз господарської діяльності
 3. Облік в банках
 4. Облік і звітність в бюджених установах
 5. Навчальна практика
 6. Виробнича практика
 7. Курсова робота з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Бухгалтерський облік

Мета опанування дисципліни: формування у студентів сучасної системи наукових знань про бухгалтерський облік, вивчення основ методології та організації обліку господарської діяльності, регулювання обліку та звітності в Україні.Завдання дисципліни: подати студентам необхідний навчальний матеріал щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для економічного аналізу та аудиту, прийняття управлінських рішень; створити основу для вивчення наук «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аудит».

Фінансовий облік-І

Мета опанування дисципліни: формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта

Фінансовий облік-ІІ

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знаньі умінь щодо теорії і практики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах різних форм власності.

Завдання дисципліни: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку капіталу, зобов’язань,  доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства, порядку документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку

Облікова політика

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасні підходи до організації і методики бухгалтерського обліку і його нормативно-правове регулювання; засвоєння принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, які необхідно застосовувати на підприємстві для складання і подання його фінансової звітності та у процесі здійснення контролю, аналізу та управління підприємством

Облікова звітність в оподаткуванні

Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теорії та практики ведення обліку в системі оподаткування і складання податкової звітності підприємствами — платниками податків, зборів (обов’язкових платежів) з урахуванням сфери їх діяльності, форми власності тощо; вивчення студентами законодавчих основ та набуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку в системі оподаткування і складання податкової звітності на базі облікової інформації бухгалтерського обліку суб’єкта господарської діяльності, інформаційних облікових технологій і національних стандартів; засвоєння особливостей порядку обчислення, обліку та сплати податків в Україні, опанування методиками обліку, складання і порядком подання податкової звітності, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, вміння оцінювати вплив оподаткування на фінансовий стан підприємства

Звітність підприємств

Мета опанування дисципліни: вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, податкової, статистичної, внутрішньогосподарської звітності та звітності до фондів соціального страхування. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів

Облік в зарубіжних країнах

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.Завдання дисципліни: вивчення як загальних питань обліку зарубіжних країн, що сформувались у межах британо-американської, континентальної, південноамериканської та міжнародної, так і поглиблений аналіз систем обліку країн з розвинутою ринковою економікою

Внутрішньогосподарський контроль

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Гроші і кредит

Фінанси

Статистика

Аналіз господарської діяльності

Облік у банках

Інформаційні системи і технології у обліку і аудиті

Комп’ютерний аудит

Внутрішньогосподарський контроль

Судово-бухгалтерська експертиза

Облік в фермерських господарствах

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ  2019

АНОТАЦІЇ  НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

ОБОВ’ЯЗКОВІ  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Глобальна економіка

Корпоративна соціальна відповідальність

Інноваційний розвиток підприємств

Організація бухгалтерського обліку

Фінансовий аналіз

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Бюджетний менеждмент

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Податкова звітність

Корпоративна звітність

Стратегічне управління підприємством

Стратегічний облік

Державний фінансовий контроль

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки

Облік і аналіз ЗЕД

Інформаційні системи в обліку

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  КАФЕДРУ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ