Документи, регулюючі освітній процес

Положення про організацію самостійної роботи студентів

Положення про конкурсну комісію

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію наукової діяльності

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про кураторів академічних груп

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів

Положення про навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін

Положення про вчену раду

Положення про приймальну комісію

Тимчасове положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про студентське самоврядування

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів

Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про апеляційну комісію

Методичні рекомендації щодо розробки робочої програми навчальної дисципліни

Положення про навчання студентів за освітніми програмами магістра

Кодекс академічної доброчесності

Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами

Положення про проведення практики студентів

Положення про бібліотеку

Положення про факультет університету

Положення про кафедру

Положення про порядок замовлення, видачу та облік документів про вищу освіту

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та порядок створення і організацію роботи державних екзаменаційних комісій

Положення про випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу студента

Положення про індивідуальний навчальний план студента