ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКУ РАДУ

1. Загальні положення
       Студентське самоврядування в Нікопольському економічному університеті функціонує з метою активного залучення студентів до управління навчально-виховним процесом шляхом передачі реальних прав і повноважень у розв’язанні різноманітних проблем, пов’язаних з навчальною, науково-дослідницькою діяльністю, організацією змістовного дозвілля.
       У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються в НЕУ за всіма формами навчання. Кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.
      Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування НЕУ. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, Законом України «Про вищу освіту», рішеннями Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, Статутом Нікопольського економічного університету і Положенням про студентське самоврядування в НЕУ.
      Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування в НЕУ (далі — Положення) й узгоджується з керівництвом НЕУ.
       Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.
       Керівництво університету зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.
      Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
      Координація дій органів студентського самоврядування і керівництва НЕУ відбувається через представників Студентської ради у Вченій раді НЕУ.
Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і допомогою ректора чи уповноваженого ним органу у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, необхідним обладнанням, документацією, коштами за погодженням з керівниками відповідних структурних підрозділів.

2. Мета і завдання
органів студентського самоврядування
      Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
      Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.
Основні завдання органів студентського самоврядування:
— захист прав та інтересів Студентів;
— забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків;
— сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;
— сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;
— сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
— співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
— сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
— проведення  профорієнтаційної роботи серед студентів-першокурсників та абітурієнтів;
— активна участь, вияв ініціативи і сприяння створенню єдиного творчого колективу однодумців — адміністрації, викладачів, співробітників, студентів НЕУ;
— активна участь в рекламній діяльності НЕУ.

3. Система студентського самоврядування.
             Структура і повноваження
       Студентське самоврядування  здійснюється на рівні вищого навчального закладу, його структурних підрозділів (факультету, курсу, академічної групи).
На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними.
3.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів НЕУ.
— На Конференцію органи студентського самоврядування академічних груп делегують своїх представників.
— Позачергові засідання Конференції скликаються студентською радою університету, або на вимогу не менш однієї третини загального складу.
  — Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше двох третин обраних делегатів.
 — Конференція обирає головуючого, який керує роботою Конференції, та секретаря, який веде протокол Конференції та разом з головуючим підписує його.
— З питань, що відносяться виключно до компетенції Конференції, приймаються рішення кваліфікованою більшістю голосів (2/3), присутніх на ній делегатів. Із усіх інших питань, що вирішуються Конференцією, рішення приймаються простою більшістю голосів (50 % + 1), присутніх на ній делегатів.
3.2. Повноваження Конференції:
— ухвалення Положення про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;
 — формування і затвердження складу виконавчого органу студентського самоврядування та вибори його голови (заступника), визначення терміну їх повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;
 — не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;
 — розгляд найважливіших питань життєдіяльності Студентів, окреслених основними завданнями органів студентського самоврядування.
 —  затвердження планів своєї діяльності;
3.3. Виконавчий орган студентського самоврядування

Виконавчим органом студентського самоврядування є Студентська рада, обирається на загальноуніверситетській конференції студентів НЕУ відкритим голосуванням терміном на 1 рік з представників спеціальностей, курсів, груп.
3.4. Керівництво студентської ради
Керує роботою Студентської ради і виступає представником студентського колективу НЕУ в цілому і виразником його волевиявлень у вищих органах управління НЕУ(Вченій раді, ректораті, раді факультету — Голова Студентської ради.
3.5. Діяльність Студентської ради
Здійснюють комітети, що обираються з членів Студентської ради:
Студентське наукове товариство
— залучення студентів університету до науково-дослідницької роботи, організація роботи кафедральних наукових шкіл, гуртків, об’єднань; організація наукових семінарів, конкурсів, олімпіад, загальноуніверситетських наукових конференцій; висунення кращих наукових робіт на участь у всеукраїнських і міжнародних заходах; організація співпраці з СНТ інших ВНЗ України; сприяння практичному впровадженню результатів наукових досліджень студентів тощо. До складу СНТ входять студенти, аспіранти, пошукувачі, молоді вчені університету.
Студентський деканат
— забезпечення виконання студентами академічних груп умов Контракту про навчання в НЕУ, дотримання навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку; участь у співуправлінні навчально-виховним процесом в університеті; представлення і захист інтересів студентів в інших органах управління університету.
Група «Дозвілля»
— організація змістовного дозвілля студентів, роботи неформальних об’єднань студентів, клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності; підготовка і проведення свят, вечорів відпочинку, шоу програм; підготовка колективів художньої самодіяльності університету до участі у загальноміських, обласних, всеукраїнських заходах.
Центр соціальної допомоги
—    Інформування навчального закладу про людей, які потребують допомогу (збори коштів на лікування, гуманітарна допомога дітям – сиротам, з фізичними та розумовими вадами);
—    Розробка ідей щодо проектів благодійництва;
—    Організація благодійних заходів в Університеті, пошук коштів та засобів на благодійність;
—    Активне відвідування конференцій, форумів та інших організаційних заходів, які проходять для студентів.

Відділ спорту та екотуризму
— організація і налагодження спортивно-масової роботи в НЕУ; залучення студентів до активних і регулярних занять спортом; організація роботи спортивних секцій; зв’язок зі спортивною громадськістю міста і представлення спортивних інтересів НЕУ на змаганнях різних рівнів; виховання здорового способу життя; проведення екологічних акцій, організація екскурсій, експедицій, культмасових походів. При необхідності для забезпечення порядку при проведенні загальноуніверситетських заходів відділ спорту та еко — туризму формує добровільну дружину (студентську службу безпеки) і організовує її роботу.

Відділ перспективного розвитку і зв’язків з громадськістю (Прес-центр)
— здійснення зв’язків з іншими навчальними закладами, засобами масової інформації, громадськими і міжнародними організаціями, іншими молодіжними об’єднаннями і спілками; зв’язок з випускниками НЕУ; участь в профорієнтаційній і рекламно-агітаційній роботі; здійснення міжнародних зв’язків університету; висвітлення позитивних результатів діяльності колективу університету; участь у формуванні позитивного іміджу НЕУ, вихованні корпоративної культури.
3.6. Засідання Студентської ради
Засідання Студентської ради проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Студентська рада приймає рішення простою більшістю голосів.
       Засідання Студентської ради веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.
       Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.
4. Правовий статус Студентської ради університету
4.1. Студентська рада університету починає свою діяльність з моменту затвердження ректором даного Положення.
4.2. Студентська рада університету у визначеному законодавством порядку та для виконання покладених на неї завдань має право:
•    представляти і захищати законні права та інтереси студентів у державних органах та громадських організаціях;
•    розповсюджувати серед студентів інформацію про цілі та мету діяльності студентської ради університету;
•    організовувати лекції, доповіді, бесіди та консультації з кола питань, що випливають з мети та завдань діяльності студентської ради університету;
•    сприяти розвитку міжнародного студентського співробітництва, організовувати спільні заходи з представниками закордонних навчальних закладів;
•    одержувати від ректорату інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
•    здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності студентської ради університету та не заборонені чинним законодавством;
•    утворювати в разі потреби тимчасові та постійні комісії, залучати в установленому порядку до роботи в них студентів, активістів студентського самоврядування, посадових осіб університету;
•    проводити наукові конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції тощо.
4.3. Студентська рада університету зобов’язана:
•    інформувати студентство про свою діяльність у формах, що не заборонені чинним законодавством;
•    виконувати інші прийняті на себе зобов’язання, що не суперечать чинному законодавству.