Наукова діяльність

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Наукова діяльність у ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими нормативно-правовими документами, Статутом, та відповідно до планів наукової роботи кафедр і університету.

Наукова діяльність в Університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Пріоритетні напрямки наукової діяльності Університету:

 • проведення наукових досліджень з метою отримання наукового результату, яким є нові знання в галузі менеджменту, обліку і оподаткування, маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування;
 • впровадження результатів наукових досліджень та розробок у навчальний процес;
 • висвітлення результатів наукових досліджень у наукових публікаціях;
 • забезпечення високого науково-методичного рівня навчального процесу, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
 • безпосередня участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних роботах, що провадяться у вищому навчальному закладі;
 • планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових дослідженьу межах основного робочого часу;
 • організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.

Основними напрямами наукових досліджень Університету є:

 • геоекономічна компонента інноваційно-орієнтованого регіонального розвитку;
 • концепція обліково-аналітичної системи процесу управління підприємством;
 • аналітичні інструменти управління економічними ризиками промислових підприємств в умовах невизначеності та недосконалого інформаційного забезпечення;
 • вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ на ефективність використання екоресурсів. Інновації в системі екоменеджменту;
 • логістичний підхід як ефективний спосіб реалізації регіональної стратегії розвитку.

КАФЕДРА «ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ ДИСЦИПЛІН»

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ»

КАФЕДРА «ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ»

КАФЕДРА «МАРКЕТИНГУ»

КАФЕДРА «ФІНАНІСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ»

Кодекс академічної доброчесності