КОНЦЕПЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

         Эмблема НЭУ

Початок ІІІ тисячоліття характеризується зародженням інформаційного суспільства. Людство підійшло до створення передових технологій, організацій прогресивного виробництва. Відомо, що розвиток всіх галузей господарства визначається рівнем їх інформатизації. А необмежений доступ до інформації впливає на соціум в цілому і на кожну людину окремо.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є ключовим важелем розвитку інформаційного суспільства. Будь-який розвиток вимагає забезпечення людськими ресурсами.
Загальновизнаним є той факт, що від якості вищої освіти залежить майбутнє країни, оскільки сама освіта формує найважливіше багатство держави – людський потенціал. Тому, цілком справедливим є ствердження, що підвищенням якості вищої освіти і його вплив на розвиток економіки має стати стратегічним національним пріоритетом України.
Є декілька причин, які мають стимулювати діяльність у названій сфері. Головна з них – перегляд самого поняття «якість» стосовно вищої освіти та навчального закладу.
Якість вищої освіти традиційно пов’язується зі змістом і формою навчального процесу, який базується на кваліфікації та досвіді викладачів. Але швидкоплинність змін, що відбувається у світі, примушує переглянути уставлені погляди. Не можуть залишатись осторонь від процесу змін ані структура, ані форми навчального процесу. Це означає, що нові уявлення щодо якості будуть пов’язані з необхідністю глибокої перебудови основ діяльності приватного вищого навчального закладу «Нікопольський економічний університет» (в подальшому – Університет).
До радикальних дій спонукає і демографічна ситуація, яка призведе до пошуку нових конкурентних переваг.
Потрібно врахувати і більш довготривалу загрозу: стрімкий розвиток процесу глобалізації ринків та пов’язаний з ним процес загострення конкуренції. Ця обставина накладає на систему освіти проблеми небачених масштабів.
Концепція розвитку Університету є документом, який визначає цілі, завдання та стратегічні напрямки розвитку на період 2011 – 2016 роки.
Метою концепції є визначення стратегічних напрямів розвитку Університету, які забезпечать:
—    входження Університету в Європейське освітянське співтовариство;
—    інтеграцію інтелектуальних та матеріальних ресурсів Університету, підприємств і наукових організацій на проведення фундаментальних досліджень, що забезпечать конкурентоспроможність та якісну підготовку фахівців;
—    сучасною економічно-управлінською елітою галузь…..
Завданням концепції є формування найбільш ефективних рейтингових дій в кожному із стратегічних напрямів, які забезпечать модернізацію освітньо-наукової діяльності та виховної роботи в контексті європейських вимог.
Реалізація концепції повинна дозволити Університету вистояти у жорсткій конкурентній боротьбі на ринку освітніх та нових послуг.
В основу концепції покладено наступні принципи:
—    інтеграції інтелектуальних і матеріальних ресурсів Університету та підприємств-роботодавців, наукових та проектних організацій при підготовці фахівців;
—    безперервності підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
—    цілеспрямованості й фундаменталізації навчання;
—    поєднання теоретичного навчання з набуттям практичних навичок;
—    активізації самостійної творчої роботи студентів;
—    індивідуалізації та різноманітності форм навчання, що передбачає урахування специфіки майбутньої роботи студентів;
—    гуманітаризації та гуманізації навчання, що забезпечує підвищення загальної культури студентів.
Стратегічні напрями:
1.    Розвиток системи управління якістю роботи фахівців.
2.    Формування якісного контингенту студентів Університету.
3.    Моніторинг ринку праці випускників Університету, зв’язок з виробництвом, бізнес-структурами, тощо.
4.    Впровадження новітніх технологій навчання.
5.    Розвиток інформаційної, навчально-методичної бази.
6.    Гуманітарне виховання та розвиток студентського самоврядування.
7.    Інтеграція Університету в світовий освітній простір.
8.    Впровадження кредитно-модульної системи навчання у світлі сучасних вимог.
9.    Відтворення кадрового потенціалу.
10.    Розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень.
11.    Рейтингова мотивація професорсько-викладацького складу Університету.
12.    Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців.
13.    Розвиток матеріальної та соціальної бази, заходи з енергозбереження.

Напрям перший
Управління якістю освіти

kachestvo_52
Рівень інтелектуального потенціалу країни визначається якістю вищої освіти, стає найважливішим фактором економічного і соціального розвитку, економічної і політичної самостійності держави, фактором її виживання.
Поняття якості освіти базується на сучасній концепції якості продукції.
Для вирішення задач координації політики в області якості підготовки фахівців в Університеті перед деканатом економічного факультету поставлені завдання:
—    управління якістю освітнього процесу і постійне вдосконалювання системи управління якістю підготовки фахівців;
—    збір інформації і створення автоматизованого банку показників якості підготовки фахівців в Університеті;
—    розробка інформаційно-аналітичних матеріалів з проблем якості освіти, організація і здійснення заходів щодо їхнього розповсюдження;
—    організація і проведення соціально-психологічних досліджень, надання психологічної підтримки викладачам і студентам Університету, вироблення рекомендацій і пропозицій щодо створення дружнього мікроклімату в колективі;
—    аудиторські перевірки якості в результаті навчального процесу;
—    проведення моніторингових досліджень якісних показників підготовки фахівців і функціонування навчального процесу;
—    створення комп’ютерного центру педагогічних вимірювань (тестування);
—    створення в перспективі відділу моніторингу якості освіти;
—    створення центру кар’єрного зростання.
Створення та розвиток системи управління якістю має цілі:
Внутрішні: Досягнення якісного рівня випускників Університету, який перевищує рівень інших ВНЗ. Використання новітніх освітніх та інформаційних технологій. Зростання професійного рівня викладачів і співробітників Університету. Оптимізація навчального процесу.
Зовнішні: Наявність в Університеті працюючої та сертифікованої системи забезпечення якості навчання. Розширення та засвоєння нових ринків пошуку абітурієнтів та працевлаштування випускників. Зростання рейтингу та престижу Університету. Орієнтація на задоволення вимог ринку, галузі та регіону.
Робота по запровадженню ефективних механізмів оцінювання кінцевих результатів навчання. Розробка системи показників знань та умінь фахівців і створення єдиного банку тестових завдань для проведення ректорських зрізів знань.
Зміна образу мислення співробітників та студентів Університету у відповідності ідеології тотальної якості – вимога часу.

Напрям другий
Формування якісного контингенту студентів Університету

1386319358_anekdoty-pro-studentov
При реалізації концепції підготовки й організації прийому абітурієнтів до Університету повинна вирішуватися задача формування контингенту студентів Університету з числа найбільш обдарованих та підготовлених випускників загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, щоб забезпечити потреби галузі економіки та підприємництва та менеджменту і адміністрування.
Для реалізації концепції планується прийняти активну участь у реалізації
«Стратегічного плану сталого розвитку Дніпропетровської області до 2020 року», міжнародного Проекту «Місцевий економічний розвиток міст України», та стратегічного «Плану сталого розвитку міста Нікополь до 2020 року».
В цій площині узгоджувати напрями підготовки випускників з урахуванням перспектив розвитку галузі регіону, забезпечувати місцями практики студентів Університету, узгоджувати тематику дипломного проектування відповідно до потреб підприємств регіону, забезпечувати участь провідних фахівців підприємств галузі в атестації випускників.
Концепція повинна реалізовуватися силами усіх структурних підрозділів Університету, починаючи з кафедр як загальної, так і спеціальної підготовки.
Провідні фахівці кафедр повинні організовувати відвідування шкіл з метою проведення лекцій для випускних класів, зустрічей з батьками випускників, гурткової роботи. Всі ці заходи повинно проводити як серед шкіл міста та регіону, так і вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.
Передбачається проведення студентських науково-дослідних конференцій випускників шкіл і вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації з метою ознайомлення з науково-практичними задачами, які вирішуються в Університеті.
Адміністрація та деканат повинен проводити роботу щодо удосконалення буклетів та інших друкованих матеріалів, які потрібно розповсюджувати під час масових заходів і в навчальних закладах. Необхідно створювати рекламні ролики та фільми про Університет, забезпечувати показ цих матеріалів через мережу державних і кабельних каналів телебачення, забезпечити трансляцію рекламних аудіо матеріалів через мережу ефірного мовлення.
Адміністрація, деканат, приймальна комісія, відділ виховної роботи, Інтернет-лабораторія планують удосконалювати сайт Університету у мережі Інтернет таким чином, щоб він найбільш повно з урахуванням потреб галузі та новітніх технологій, відбивав питання організації навчання, дисципліни, які викладаються в Університеті, перспективи працевлаштування випускників.
До масових заходів, які проводяться в Університеті, таких як Дні відкритих дверей, будуть залучатися керівники провідних підприємств галузі, на яких відбувається працевлаштування випускників; провідні вчені, які займаються розробкою та впровадженням новітніх технологій в галузі.
Серед слухачів підготовчих курсів Університету активніше проводитиметься агітаційна робота по залученню їх до Університету.

Напрям третій
Моніторинг ринку праці випускників Університету

picture-1380
Важливим напрямом комплексної та гармонічної роботи Університету в сучасних умовах є конструктивна взаємодія Університету та роботодавців з метою установлення партнерських відносин, працевлаштування випускників Університету та створення банку робочих місць.
Процес підготовки фахівців та побудова моніторингу працевлаштування в Університеті передбачається через вирішення наступних найбільш актуальних завдань:
—    вдосконалення підготовки та перепідготовки фахівців в умовах ринкової економіки та адаптації їх до ринку праці (з урахування вимог роботодавців);
—    сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету, профорієнтації і кар’єрному зростанню фахівців;
—    забезпечення соціального захисту студентів і випускників Університету;
—    моніторинг ринку праці випускників дозволить Університету раціонально удосконалювати освітню політику.
Для створення і виконання поставлених завдань Університет планує:
—    організацію і проходження практи4ки студентів у вітчизняних та відомих зарубіжних фірмах як в Україні, так і за її межами;
—    мовну підготовку у лінгвістичному центрі Університету для роботи фахівців на підприємствах не тільки в  межах України, але і в зарубіжних країнах;
—    створення банку робочих місць з метою працевлаштування випускників Університету, в тому числі проведення заходів щодо створення системи працевлаштування студентів у вільний від навчання час, як в період навчального року, так і під час літніх канікул;
—    створення і організація ярмарки вакансій з метою залучення керівників підприємств для розвитку взаємовідносин між підприємствами і Університетом, а також для професійної орієнтації студентів Університету;
—    забезпечення науково-методичними матеріалами, які в процесі навчання допоможуть визначитись майбутнім фахівцям щодо своєї реалізації на ринку праці;
—    узагальнення науково-методичних матеріалів в області маркетингових досліджень і соціологічних опитувань, що проводяться Університетом, з метою аналізу кон’юнктури ринку праці і проблем працевлаштування випускників у регіоні.
Створення та розвиток системи моніторингу ринку праці випускників Університету забезпечать ефективне поєднання соціально-економічних потреб особистостей випускників, родин, підприємств і держави в умовах ринкових відносин.

Напрям четвертий
Впровадження новітніх технологій навчання
Одним з пріоритетних напрямів Університету є інформатизація навчального процесу, підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати персональні комп’ютери та новітні інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.
Надання студентам можливості вільного вибору часу та місця роботи з джерелами інформації, ефективного використання телекомунікаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання освітніх задач й широкого використання мультимедійних комп’ютерних технологій, де інформація подається більш, ніж в одній формі і включає використання тексту, звуку, графіки та відео.
Зробити інформацію доступнішою для студентів шляхом постійного розширення електронного навчання, розвитку освітніх технологій, таких як навчаючі портали, об’єкти навчання та електронні портфоліо. Надавати студентам постійний доступ до навчальних матеріалів шляхом розвитку Інтернет, еволюційного розвитку бібліотеки шляхом творення мережі електронних документів, розроблення навчально-методичного забезпечення включно з матеріалами на електронних носіях, інтеграції користувачів у міжнародний інформаційний простір, обміну інформаційними ресурсами з іншими бібліотеками. Впроваджувати комп’ютерні технології для швидкого і широкого вибору документів  за заданими критеріями, удосконалення системи сортування, формування системи каталогів, індексів та відсилок до корисних ресурсів. Створення умов для подання інформаційних ресурсів (в тому числі освітніх) у вигляді медіа ресурсів, записаних на слайдах, аудіо та відеокасетах, CD-дисках. Створити електронну бібліотеку, бібліотеку електронного навчально-методичного комплексу, який вміщує навчальні видання, текстові матеріали та керуючі модулі. Забезпечення розміщення матеріалів ЕНМК як у локальній мережі, так і на носіях інформації.
Планується суттєво підвищити якість як самостійної роботи студента, так і всього навчального процесу шляхом інтеграції розрізнених інформаційних продуктів, технічних засобів та інформаційних ресурсів в єдину систему та на основі нових інформаційних технологій, створивши умови для:
—    підвищення якості самостійної роботи та рівня знань;
—    інтенсифікації процесу навчання шляхом використання тестів та автоматизованих навчаючих курсів;
—    одержання узагальнення та систематизації знань та умінь.
Глибше впроваджувати до навчального процесу елементи науково-дослідницьких технологій – комп’ютерних підручників, комп’ютерних лекцій, спеціальних програм.
Планується направити зусилля професорсько-викладацького складу Університету на розробку спеціальних навчальних дій та задач інтеграції електронного навчання з традиційним, розробки нової, гнучкої освітньої парадигми, яка забезпечує раціональний перерозподіл зусиль педагога та студента.
Передбачається надання студентам можливості всебічного розвитку особистості шляхом розширення інформаційно-освітнього простору та створення динамічного інформаційно-освітнього середовища – основна мета освітньої діяльності Університету.

Напрям п’ятий
Розвиток навчально-методичної бази
Важливим напрямом роботи Університету є забезпечення навчального процесу підручниками і методичними посібниками, які сприятимуть підготовці висококваліфікованих молодших спеціалістів, бакалаврів, та спеціалістів.
Університет має можливість і повинен стати центром для написання і видання навчально-методичної літератури:
—    розроблювана література повинна містити передові технології, досягнення в галузі економіки. менеджменту, фінансів України та зарубіжних країн;
—    забезпечувати комплексний підхід до розробки нової тематики та об’єднання її з тими розділами навчального посібника, які вже підготовлено;
—    розроблювальні навчальні матеріали мають дозволити використання нових навчальних технологій, які передбачають активну самостійну роботу студентів, застосування в навчальному процесі навчальних та тесту вальних програм, впровадження сучасних систем контролю та дистанційних методів навчання;
—    розроблювальні в рамках даного напряму навчальні посібники повинні бути інноваційними за формою і являти собою навчально-методичні комплекси, що включають тексти лекцій за модулями, практикуми для самостійної роботи студентів, тести, лабораторні роботи тощо;
—    до реалізації розроблювальних підручників, навчальних посібників залучати провідних фахівців Університету, а також професорсько-викладацький склад інших вищих навчальних закладів і провідних фахівців в галузі;
—    розроблювальні тести в підручниках, навчальних посібниках необхідні для активізації самостійної роботи студентів, удосконалення поточного та кінцевого контролю знань;
—    якість навчально-методичних матеріалів необхідно перевіряти під час їхньої апробації при читанні лекцій, проведенні практичних занять і самостійної роботи студентів.
Для вирішення цього питання необхідно:
—    формувати авторські колективи із залученням провідних фахівців інших навчальних закладів, а також фахівців у галузі економіки та підприємництва, менеджменту і адміністрування;
—    узгоджувати розділи програми підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів з провідними підприємствами та залучати до підготовки і видання навчальної літератури провідні підприємства, компанії, фірми;
—    вести вивчення ринку потреб у підручниках, проводити презентації методичних матеріалів як в Університеті, так і в інших навчальних закладах;
—    розробляти реальні принципи стимулювання авторських колективів відносно написання книг, навчальних посібників;
—    розвивати видавничу базу Університету – впроваджувати сучасні технології видання, розвивати видання презентаційних матеріалів на оптичних носіях.

Напрям шостий
Гуманітарне виховання та студентське самоврядування в Університеті
Розбудова держави ставить перед вищими навчальними закладами надзвичайно важливе й невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина й патріота Батьківщини.
Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – завдання, що стоїть перед Університетом на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу Університету, адміністрації, органів студентського самоврядування. Базою для розвитку цього напряму визначено відділ соціально-психологічної і виховної роботи (СП і ВР), який організовує і координує виховну роботу, залучаючи кафедри, деканат, органи студентського самоврядування.

В зв’язку з цим Університет буде продовжувати звертати особливу увагу на:
—    створення належних умов для розвитку та задоволення культурних потреб студентів;
—    забезпечення умов, зокрема, економічної бази для реалізації здорового способу життя та зменшення психосоціальної дезадаптованості студентів;
—    забезпечення належних умов проживання, навчання й відпочинку студентської молоді в гуртожитках, на оздоровлення студентів шляхом залучення до спортивно-масової роботи і організаційного відпочинку в канікулярний період;
—    забезпечення правового та соціального захисту студентських сімей;
—    профілактику наркозалежності та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
З метою сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні Університет ставить перед собою завдання – ініціювання й стимулювання гуманітарних досліджень проблем інформатизації й інформаційного суспільства.
Одне з найважливіших завдань, що стоїть у даний момент перед вищими навчальними закладами – це створення найбільш сприятливих умов для реалізації інтелектуального й морального  потенціалу людини. Впровадження в систему керування вузом особливого механізму – студентського самоврядування, що передбачає широкі права для студентських колективів у керуванні вузом у сполученні з високою відповідальністю за результати роботи, дозволить вирішити це завдання найбільш ефективно.
Сучасне студентське самоврядування може й повинне бути сконцентроване на рішенні наступних найбільш актуальних завдань:
—    стати умовою реалізації творчої активності й самодіяльності в навчально-пізнавальних, науково-професійних і культурних відносинах;
—    стати реальною формою студентської демократії з відповідними правами, можливостями й відповідальністю;
—    стати засобом соціально-правового самозахисту.
В Університеті студентське самоврядування розглядається як особлива форма ініціативної, самостійної суспільної діяльності студентів, спрямованої на рішення важливих питань життєдіяльності студентської молоді, розвиток її соціальної активності, підтримку соціальних ініціатив.
Передбачається розвиток студентських рад гуртожитків, ради Центу гуманітарної освіти й розвитку, ради музею історії, ради телестудії. Розробляються положення про діяльність кожної ради, методичні рекомендації з організації їхньої роботи.
Основними цілями діяльності системи студентського самоврядування Університету є:
—    забезпечення й захист прав і інтересів студентів;
—    забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
—    збереження й розвиток демократичних традицій студентства;
—    залучення студентів до рішення всіх питань, пов’язаних х підготовкою висококваліфікованих фахівців;
—    сприяння студентам у рішенні навчальних, соціально-побутових і інших питань, що зачіпають їхні інтереси;
—    сприяння органам керування в рішенні навчальних і наукових завдань, організації освітнього виховного процесу з обліком наукових і професійних інтересів студентства;
—    організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжних організацій;
—    сприяння працевлаштуванню випускників;
—    участь у рішенні питань міжнародного обміну студентами.
Процеси демократизації й гуманізації громадського життя викликають все більший інтерес до самоврядування як фактора створення умов вільного розвитку особистості. У зв’язку з цим в Університеті передбачається надання студентам можливості більшої участі в управлінні ВНЗ. Для цього необхідно створити координуючий орган – студентський комітет (студкомітет) Університету, який буде самостійним суспільним структурним підрозділом загальної системи виховної роботи в Університеті. А також розробити нову загально університетську програму «Розвиток студентського самоврядування», яка буде відбивати всі основні сфери життєдіяльності студентів.
Студентське самоврядування Університету буде залучатися:
—    до розподілу соціальних пільг і матеріальної допомоги;
—    до вирішення питань організації навчання, відпочинку й побуту студентів;
—    до участі в розробці разом з адміністрацією Правил внутрішнього трудового й навчального розпорядку;
—    до участі в засіданнях Вченої Ради, ректорату деканату й зборах під час обговорення будь-яких питань діяльності студентів;
—    до контролю разом з адміністрацією роботи бази відпочинку, гуртожитку й розробці пропозицій комісій та ін.
Розвиток системи студентського самоврядування в Університеті може й повинен сприяти всебічному розвитку особистості, підвищенню рівня соціального потенціалу студентської молоді.

Напрям сьомий
Інтеграція Університету в світовий освітній простір
Основний стратегічний принцип міжнародної діяльності Університету – це інтернаціоналізація її освітньо-наукової діяльності як основа для інтеграцій в міжнародний освітній простір та як засіб затвердитися на міжнародному ринку освітніх послуг. Для досягнення цієї мети Університет планує сконцентрувати зусилля на наступних проблемах:
—    інтегрування українських студентів та викладачів у міжнародний освітній простір (за термінологією Болонського процесу т.з. «розширення мобільності студентів та викладачів»);
—    додаткові (іміджеві) заходи, що сприяють підвищенню рейтингу Університету.
Вирішення цілей кожної із перелічених проблем базується на реалізації конкретних завдань.
1.    Інтегрування українських студентів та викладачів у міжнародний освітній простір, яке передбачає отримання «подвійних» дипломів випускниками Університету шляхом організації частини навчання в провідних європейських ВНЗ, що готують фахівців за аналогічними з Університетом напрямами, та проходження практики на закордонних підприємствах або фірмах, а також залучення іноземних викладачів з ВНЗ-партнерів для викладання окремих дисциплін та читання спецкурсів за фахом.
Для українських викладачів – це підвищення кваліфікації відповідно до міжнародного рівня в зарубіжних освітніх та фахових установах або перебування за кордоном по обміну викладачами з ВНЗ-партнерами для читання лекцій, або збирання матеріалу для наукової роботи за рахунок грантів. Необхідні наступні заходи:
—    пошук іноземних ВНЗ-партнерів, що готують фахівців за аналогічними напрямами з ОНАЗ, та укладання з ними договорів про співробітництво взагалі та зокрема на видачу «подвійних дипломів» або отримання певними факультетами або інститутами Університету статусу «сумісних»;
—    розробка сумісних навчальних програм з зарубіжними ВНЗ-партнерами як підґрунтя для видачі «подвійних дипломів»;
—    участь у партнерських програмах з метою розвитку співробітництва, заявку на фінансування яких подають іноземні ВНЗ-партнери;
—    створення нормативно-правової бази для полегшення інтеграційних та коопераційних процесів між ВНЗ-партнерами та видачі «подвійних» дипломів;
—    стимулювання інтенсивної мовної підготовки студентів та викладачів (курси на базі Лінгвістичного центру з видачею відповідного сертифіката  або внесенням результатів оволодіння додатковою іноземною мовою в диплом – програма «Друга іноземна мова в диплом Університету»; створення груп, де викладання ведеться повністю або частково англійською мовою викладачами Університету або викладачами з зарубіжних ВНЗ-партнерів; організація викладання іноземних мов їхніми носіями; переведення СНТК англійською мовою; захист дипломних проектів іноземною мовою; формування комісій, які приймають захист іноземною мовою із запрошенням до складу комісії іноземних фахівців);
—    організація підвищення кваліфікації українських викладачів до міжнародного рівня (стажування для викладачів іноземною мовою в країнах, де та чи інша мова викладання є державною; стажування за кордоном для викладачів за фахом; участь у наукових конференціях за кордоном).

2.    Іміджеві заходи підвищення рейтингу Університету, які передбачають:
—    участь у розробці проектів ТЕМПУС або аналогічних заходах по отриманню грантів на розробку сумісних навчальних планів з ВНЗ-партнерами, впровадження нових спеціальностей, будівництво бібліотеки або створення сучасного бібліотечного-інформаційного центру, нову літературу за фахом, розробку системи контролю якості освіти, грантів на індивідуальну мобільність;
—    вступ до європейської асоціації;
—    участь у науково-освітніх виставках за кордоном і в Україні;
—    організація міжнародних конференцій симпозіумів, олімпіад;
—    укладання нових договорів про співробітництво з закордонними ВНЗ;
—    сумісні наукові проекти з зарубіжними ВНЗ;
—    висвітлення діяльності ВНЗ в ЗМІ за кордоном;
—    створення Центру європейської інтеграції;
—    створення Євроклубу;
—    організація регулярних інформаційних візитів представників іноземних ВНЗ та підприємств зв’язку + культурна програма;
—    створення Центру кар’єрного зростання для допомоги випускникам у працевлаштуванні.

Напрям восьмий
Відтворення кадрового потенціалу
Важливим чинником комплексної та гармонійної діяльності Університету в умовах розбудови інформаційного суспільства є збереження та постійне оновлення висококваліфікованого науково-педагогічного середовища. Забезпечити продуктивність і конкурентоспроможність, з одного боку, та досягнути позитивних результатів у реалізації базових завдань розвитку інформаційного суспільства, з іншого, має формування нової генерації науково-педагогічних кадрів та інтеграції її у коло сучасної наукової еліти.
Університет, як складова національного освітньо-наукового простору, планує процес оновлення через:
—    формування комплексної системи відбору, виховання та розкриття науково-педагогічних здібностей в ланцюгу школяр – студент – магістр – аспірант – кандидат наук — доктор наук;
—    створення сучасної бази та умов для поєднання навчального процесу та практичної діяльності;
—    впровадження безперервності підвищення кваліфікації шляхом широкого залучення професорсько-викладацького складу та молодих фахівців до виконання НДДКР на замовлення галузевих і державних організацій, установ;
—    ступневість освіти, що передбачає завершену і поступову наскрізну підготовку фахівців у галузі зв’язку на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні в залежності від кваліфікації, що набувається;
—    динамічний характер підготовки науково-педагогічних кадрів, що забезпечується постійним коригуванням змісту освіти відповідно до досягнень світової і вітчизняної науки (економіка та підприємництво, менеджмент і адміністрування);
—    підготовку та активну участь студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених в конкурсах наукових робіт галузевого, державного та міждержавного рівня;
—    залучення студентів, магістрів та аспірантів до складу наукових колективів з виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт, розроблення та впровадження складних наукоємних науково-технічних систем;
—    забезпечення умов для плідної наукової праці через пропорційність навчального та наукового навантаження;
—    матеріальне та моральне стимулювання професорсько-викладацького складу до наукової діяльності.

Напрям дев’ятий
Рейтингова мотивація професорсько-викладацького складу Університету
Важливим чинником успішного розвитку Університету і досягнення мети, сформульованої в Концепції, є мотивація працівників до праці і професійного зростання.
Мотивація до праці забезпечується системами матеріального і нематеріального стимулювання персоналу.
Система матеріального стимулювання персоналу безпосередньо впливає на результати трудової діяльності. Винагорода, яку одержує працівник, залежить від індивідуальних або групових відмінностей у виконанні діяльності. Для впровадження системи матеріального стимулювання персоналу необхідно вирішити такі завдання:
—    розробити критерії, що дозволяють однозначно визначати ступінь участі співробітника в роботі (рейтинг);
—    усунути передумови до самозаспокоєності співробітників;
—    визначити раціональні розміри і співвідношення між базовим окладом і додатковими стимулами за участь в проекті.
Для реалізації системи матеріального стимулювання необхідно провести:
—    діагностику системи матеріального стимулювання;
—    матеріальне стимулювання адміністративно-управлінського персоналу за результатами виконання завдань;
—    матеріальне стимулювання професорсько-викладацького складу наукових співробітників і навчально-допоміжного персоналу.
Система нематеріального стимулювання включає:
—    надання допомоги;
—    нагороди і статусні відмінності;
—    психологічні способи стимулювання.

Напрям десятий
Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців
Швидкий, динамічний розвиток галузі економіки та підприємництва, менеджменту та адміністрування, впровадження нових технологій вимагає від фахівців постійно підвищувати свій професійний рівень, поглиблювати та оновлювати професійні знання, отримувати нові кваліфікації або спеціальності. Щоб бути на рівні вимог, які потребує від нього галузь, фахівець повинен вчитись протягом всього життя.
Основу системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі складають принципи:
—    вивчення новітніх технологій у галузі;
—    безперервність перепідготовки та підвищення кваліфікації;
—    поєднання теоретичного навчання з набуттям практичних навичок;
—    активізація самостійної освіти фахівців, формування у них потреби постійно оновлювати свої знання;
—    індивідуалізації навчання та впровадження різних форм навчання, з урахуванням специфіки галузі.
Перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється на договірних засадах з підприємствами, установами і організаціями галузі.
Форми та терміни навчання визначаються відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань освіти. Кількість фахівців, напрями перепідготовки визначаються шляхом моніторингу існуючої та перспективної потреби у фахівцях.
Перепідготовка та обов’язкове підвищення кваліфікації фахівців забезпечується шляхом:
—    цільового фінансування перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців окремою статею у кошторисах підприємств;
—    забезпечення зразками нової техніки;
—    участь у системі короткострокових курсів та консультаційних центрів для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у різних містах України та країнах близького зарубіжжя.

Напрям одинадцятий
Розвиток матеріальної та соціальної бази, заходи щодо енергозбереження
Зміни в технології галузі постійний розвиток потребує модернізації існуючих і створення нових матеріальних та соціальних умов в Університеті.
Швидке поширення послуг світової мережі Інтернет потребує подальшого запровадження комп’ютерів у навчальний процес, на виробництві та вдома, гостро ставить проблему розробки й видання конспектів лекцій, підручників та інших методичних матеріалів на електронних носіях. Для проз згортання роботи в цьому напрямку доцільно:
—    розробити засади функціонування електронної бібліотеки Університету, передбачити достатньо матеріально-технічне та кадрове забезпечення;
—    створити робочу групу з розробки мультимедійних та інтерактивних методів навчання і створення сучасних навчальних курсів;
—    створити можливості для видання усіх видів методичних матеріалів на електронних носіях;
Основною метою соціально-економічного розвитку Університету є формування такої моделі розвитку, яка б відповідала довгостроковому потенціалу зростання здатності забезпечувати послідовність підвищення добробуту студентів та викладачів, ефективне відтворення, зміцнення конкурентоспроможності підготовлених фахівців з усіх напрямків на сучасному ринку освітніх послуг.
Найважливішими заходами щодо соціально-економічного розвитку університету при функціонуванні у конкурентному середовищі вважати:
—    впровадження нової філософії освітньо7г8обізнесу та соціальної відповідальності через створення механізму взаємодії керівництва, викладачів, студентів і суспільства;
—    створення системи організаційних, фінансових, науково-методичних заходів щодо питань відбору, навчання і виховання талановитої та обдарованої молоді, створення умов для її інтелектуальної праці, соціального захисту й ефективного використання в галузях економіки України;
—    розвиток форм і утримання соціально-економічної діяльності на основі нових знань і новітніх інформаційних технологій;
—    розвиток ринкових відносин у відділах, на кафедрах і службах Університету, підвищення самостійності цих підрозділів, розширення впроваджень всіх структурних підрозділів Університету та їх керівників одночасно з підвищенням рівня їхньої відповідальності, всебічний розвиток самоврядування;
—    розширення рівня інформатизації всіх видів і форм соціально-економічної діяльності, спрямованість соціально-економічної діяльності на зміцнення взаємозв’язків і вирішення завдань економічного розвитку міста, району, області для більш широкого задоволення їх потреб.
Стратегічною задачею економічного розвитку Університету слід вважати: подальше зміцнення матеріально-технічної бази, а тому, необхідно забезпечити найбільш повне задоволення фінансових потреб навчального, наукового та виховного процесу.
З цією метою необхідно:
—    поступово модернізувати, розвивати Центр комп’ютерних технологій, забезпечувати комп’ютерами студентів і викладачів згідно з нормативами;
—    модернізувати бібліотеку відповідно до перспективної програми її розвитку, забезпечувати впровадження в її роботі нових інформаційних технологій;
—    сприяти матеріально-технічному забезпеченню медичного пункту.
Важливим напрямом економічного зростання Університету стануть заходи щодо використання енергозберігаючих проектів, а саме:
—    оснащення об’єктів навчальних споруд приладами обліку (лічильниками) води, природного газу, теплової енергії та приладами регулювання енергоносіїв;
—    забезпечити при належний стан теплотехнічних властивостей приміщення;
—    впроваджувати організаційні заходи у сфері планування навчального процесу: введення жорсткого графіка використання енергоємного обладнання, суворий контроль за використання встановленого внутрішнього розпорядку, що обмежує необґрунтоване перебування співробітників та студентів в навчальному корпусі тощо;
—    організовувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працівників і студентів. Критерії успішності програми – зменшення енергоспоживання протягом року на десять відсотків.