Кафедра «Фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін»

Кафедра фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін

     Кафедра фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за всіма напрямами підготовки.

    Основним завданням, яке ставлять перед собою науково-педагогічні працівники кафедри, є надання майбутнім фахівцям необхідного обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до зростаючих запитів і потреб інформаційного суспільства, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студентів при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх суспільних процесів і тенденцій світового масштабу.
Кафедра фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін у своїй навчально-педагогічній діяльності сприяє:

— оволодінню знаннями, що визначають світогляд,  громадську позицію, загальну культуру та ставлення до себе і суспільства;

— формуванню історичної свідомості, почуття патріотизму, міжнаціональної злагоди, здатності майбутніх фахівців брати активну участь у вирішенні завдань, що стоять перед країною й уміння бачити перспективи подальшого розвитку України, як невід’ємної  частини світової історії і цивілізації.

Викладацький склад кафедри фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін

Косих Антоніна Іванівна — завідувач кафедри фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін, кандидат філософських наук, доцент.

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Філософія
 2. Соціологія
 3. Політологія

 

Ткаченко Лілія Геннадіївна — кандидат філософських наук, доцент

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Тренінг з ділового спілкування
 2. Психологія та педагогіка
 3. Історія української культури
 4. Історія України

Ведєрникова Марина Олексіївна —старший викладач

Дисципліни, що забезпечує:

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Ділова іноземна мова
 3. Етика ділового спілкування

 Уставщикова  Лариса Михайлівна старший викладач

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Інформатика та комп’ютерна техніка
 2. Комп’ютерний аудит
 3. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті
 4. Комп’ютерні мережі та комунікації
 5. Вища та прикладна математика
 6. Інформатика
 7. Вища математика

Осадча Людмила Сергіївна  старший викладач

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Організаційна культура
 3. Екологія

Севастьянова Тамара Іванівна  старший викладач

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Основи охорони праці
 3. БЖД і охорона праці.

 

 

Ачинцева Вікторія Миколаївна  старший викладач

Дисципліни, які забезпечує:

 1. Правознавство
 2. Трудове право
 3. Господарське право
 4. Адміністративне право

Дисципліни кафедри

Історія української культури

Анотація: Формування знань про специфіку історії української культури як важливої форми національного поступу, вияву історико-культурницького типу світогляду; показати методологічну роль історії української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи іншої культурно-історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з ідеями її поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільно-історичного буття. Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його; співвідносити культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати загальноісторичні та проблеми історії культури із поступом сучасного суспільства; сформувати власне переконання у тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків національної історико-культурної спадщини, складовою частиною якої є історія культури; працювати з історичними текстами, здійснювати їх інтерпретацію, пояснення й оцінку тих чи інших праць.

Філософія

Анотація: Філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами індивідуального та суспільного буття. Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з філософськими текстами, реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історикофілософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Анотація: Формування у майбутніх спеціалістів професійнозорієнтованих умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері. Забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

Політологія

Анотація: Курс «Політологія» присвячений вивченню теоретичних та практичних аспектів політології. Лекційний курс розділений на два змістові модулі. У першому розглядаються суть політології як науки та навчальної дисципліни, політика і політичні системи, розвиток світової та вітчизняної політичної думки, висвітлюються проблем політичних інститутів, влади і суспільства. У другому розділі аналізується політичне життя суспільства, політичні режими та світові політико-ідеологічні доктрини. Окремо висвітлюється взаємозв’язок етнічних та політичних проблем, а також особливості міжнародних відносин та світового політичного процесу. На семінарських заняттях увага студента спрямовується на розгляд історії становлення науки про політику, та розвитку політичних теорій та вчень. Практична частина курсу передбачає вивчення основ громадянського суспільства, вивчаються політичні системи суспільства, методи та форми створення політичних партій та громадських організацій. Окремо розглядаюся етнонаціональні та міжнародні відносини. Метою курсу є розвиток в студентів ґрунтовного розуміння політичної теорії і практики, основних політологічних понять, закономірностей становлення та розвитку політичних систем, їх інститутів. Розвиток здібностей до аналізу політичних процесів як в Україні та в окремих її регіонах, так і в цілому світі.

Соціологія

Соціологія як наука про суспільство; соціальні спільності, відносини, процеси, інститути, функції соціології. Структура соціології. Соціальна структура суспільства: соціально-класові, етнічні, соціально-культурологічні й соціально-професійні групи. Соціальні відносини і соціальна політика, проблеми соціальної справедливості. Спеціальні соціологічні теорії: соціологія праці та управління, соціологія політики, соціологія громадської думки, соціологія освіти. Методологія і методика соціологічнихдосліджень.

 

Основи екологічних знань

Викладаються основи екологічних знань, розглядається зміст понять і термінів екології, екологічні проблеми і їхвзаємозв’язок з демографією, економікою, діяльністю людини в довкіллі, культурою.Розглядаються законодавчі акти, прийняті Верховною Радою України, які спрямовані на раціональне природокористування, забезпечення природоохоронних заходів та відтворення органічного світу природи, розкриті напрями діяльності екологічних партій та асоціацій.